Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1 Algemeen
1.Voetbalschool 2FAST  is gevestigd te Tilburg, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 52555704
2. Deze voorwaarden maken deel uit van iedere overeenkomst, alsmede uitvoering daarvan, tussen Voetbalschool 2FAST en een wederpartij (verder te noemen: “opdrachtgever”), voor zover van deze voorwaarden niet door Voetbalschool 2FAST uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Onder opdrachtgever wordt waar mogelijk ook verstaan: sporters en trainers.
3. De toepasselijkheid van eventuele voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
4. Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Een eventueel nietige of vernietigbare bepaling wordt zo veel als mogelijk geconverteerd naar een geldige bepaling.

 

Artikel 2 Aanbiedingen en offertes
1. De door Voetbalschool 2FAST gemaakte offertes zijn vrijblijvend. De termijn voor aanvaarding door opdrachtgever bedraagt 20 dagen na de datum van de offerte.
2. De door Voetbalschool 2FAST gehanteerde tarieven en prijzen zijn exclusief BTW en eventuele andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- , vervoers-, verpakkings- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
3. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is Voetbalschool 2FAST daaraan niet gebonden, tenzij Voetbalschool 2FAST anders aangeeft.
4. Een samengestelde prijsopgave verplicht Voetbalschool 2FAST niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
5. Opdrachten en orders en geaccepteerde offertes zijn voor Voetbalschool 2FAST eerst bindend wanneer zij vervolgens door Voetbalschool 2FAST zijn aanvaard.

 

Artikel 3 Overeenkomst
1. Voetbalschool 2FAST bepaalt de wijze waarop en door wie binnen of buiten haar organisatie, doch onder haar verantwoordelijkheid, de overeenkomst wordt uitgevoerd. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW wordt uitgesloten.
2. Voetbalschool 2FAST heeft het recht bepaalde werkzaamheden, zonder kennisgeving aan en uitdrukkelijke toestemming van opdrachtgever, te laten verrichten door namens haar in te schakelen derden. Indien concreet een bepaalde sporter of trainer is overeengekomen, zal Voetbalschool 2FAST enkel van dit recht gebruik maken bij overmacht of beletsel zijdens deze sporter of trainer, en in overleg met opdrachtgever. Indien dit leidt tot extra kosten zal Voetbalschool 2FAST daarover vooraf in overleg treden met opdrachtgever en daarover nadere afspraken maken.
3. Voetbalschool 2FAST garandeert op geen enkele wijze de totstandkoming van een bepaald resultaat, tenzij uitdrukkelijk, schriftelijk in de overeenkomst anders bedongen. De op Voetbalschool 2FAST rustende verbintenis is een inspanningsverbintenis, tenzij partijen vooraf in de overeenkomst een concreet resultaat zijn overeengekomen.
4. Indien door  Voetbalschool 2FAST of door Voetbalschool 2FAST ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
5. Opdrachtgever vrijwaart Voetbalschool 2FAST voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.

 

Artikel 4 Annulering
1. Indien de opdrachtgever een overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert voor, of op de datum/data van uitvoering, is hij de volgende annuleringskosten in percentages van orderbedrag verschuldigd: – bij annulering na het sluiten van de overeenkomst: 25% van het totale bedrag, – bij annulering binnen twee weken voor het plaatsvinden van het evenement: 50% van het totale bedrag, – bij annulering vanaf en binnen één week tot de datum van plaatsvinden van het evenement: 100% van het totale bedrag,
2. Indien Voetbalschool 2FAST kan aantonen dat haar schade meer bedraagt dan het bedrag behorend bij de onder punt 1 genoemde percentages, is opdrachtgever de daadwerkelijke schade verschuldigd.
3. Gehele of gedeeltelijke annulering van een overeenkomst door de opdrachtgever dient per aangetekend schrijven aan Voetbalschool 2FAST gericht te geschieden.
4. Voor de vaststelling van de annuleringskosten wordt uitgegaan van de datum van ontvangst van dit aangetekend schrijven.

 

Artikel 5 Tarieven c.q. prijs, e.d.
1. Voetbalschool 2FAST is gerechtigd een aanbetaling te vragen.
2. Voetbalschool 2FAST is gerechtigd prijsstijgingen door te berekenen indien Voetbalschool 2FAST kan aantonen dat tussen het moment van aanbieding en levering, de tarieven en/of de lonen aanmerkelijk zijn gestegen.
3. Kosten van extra deelnemers en/of extra diensten, zullen afzonderlijk door Voetbalschool 2FAST in rekening worden gebracht.

 

Artikel 6 Betaling
1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.
2. Indien opdrachtgever niet binnen 8 dagen na factuurdatum schriftelijk reclameert, wordt opdrachtgever geacht volledig met de inhoud van de factuur in te stemmen
3. Indien opdrachtgever in gebreke blijft met betaling binnen de termijn van 14 dagen is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke (handels)rente hoger is in welk geval de wettelijke (handels)rente geldt.
4. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van Voetbalschool 2FAST op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
5. Opdrachtgever dient eventuele bezwaren tegen de factuur van Voetbalschool 2FAST binnen 8 dagen na factuurdatum schriftelijk kenbaar te maken aan Voetbalschool 2FAST, bij gebreke waarvan opdrachtgever geacht wordt te hebben ingestemd met de hoogte van het factuurbedrag. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
6. Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. De incassokosten worden berekend overeenkomstig een gebruikelijk incassotarief.

 

Artikel 7 Eigendomsvoorbehoud
Alle door Voetbalschool 2FAST geleverde zaken, daaronder eventueel mede begrepen ontwerpen, schetsen, documenten, tekeningen, foto’s, film- en videomateriaal, software, (elektronische) bestanden, enz., blijven eigendom van Voetbalschool 2FAST.
Artikel 8 Opschorting en ontbinding
1. Voetbalschool 2FAST is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien: – de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt. – na het sluiten van de overeenkomst Voetbalschool 2FAST ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt. – de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is. – opdrachtgever voorlopige surseance van betaling wordt verleend, het faillissement van opdrachtgever is of wordt aangevraagd, de onderneming van opdrachtgever wordt beëindigd of samengevoegd met een andere onderneming.
2. Voorts is Voetbalschool 2FAST bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

 

Artikel 9 Aansprakelijkheid e.d.
1. Opdrachtgever is zich er van bewust dat aan bepaalde takken van sport risico’s verbonden zijn. Van opdrachtgever en van de deelnemer(s) wordt minimaal een redelijke conditie verwacht. Het is de verantwoordelijkheid van opdrachtgever hierop te letten.
2. In beginsel is Voetbalschool 2FAST niet aansprakelijk voor schade van opdrachtgever (nogmaals: waaronder dus ook begrepen: sporter,  of trainer) of deelnemer(s) of derden, van welke aard dan ook.
3. De opdrachtgever en de deelnemer(s) vrijwaren Voetbalschool 2FAST voor aanspraken van derden.

4. Opdrachtgever verplicht zich om W.A. verzekerd te zijn tijdens de (overeengekomen) werkzaamheden. De sporter trainer verplicht zich tevens verzekerd te zijn voor ziektekosten tijdens de werkzaamheden.
5. De aansprakelijkheid van Voetbalschool 2FAST is altijd beperkt tot het bedrag dat op grond van de door Voetbalschool 2FAST  afgesloten aansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval voor uitkering in aanmerking komt. Mocht de verzekering in enig geval geen danwel onvoldoende dekking bieden of niet tot uitkering overgaan, is de aansprakelijkheid van Voetbalschool 2FAST in elk geval beperkt tot het orderbedrag, met een maximum van € 3.500,-.

 

Artikel 10 Overmacht
Voetbalschool 2FAST heeft het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinding in geval van overmacht. Daaronder wordt begrepen maar daartoe niet beperkt (dreiging van): oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, onlusten, terrorisme, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, brand, milieu- en waterschade, overstroming, overheidsmaatregelen, storingen in de levering van energie en bedrijfsbenodigdheden, plotselinge arbeidsongeschiktheid van werknemers, sporter(s), of trainer(s), en overige gebeurtenissen welke kunnen leiden tot stagnatie in de geregelde gang van zaken en die niet in redelijkheid voor rekening of risico komen van Voetbalschool 2FAST,

 

Artikel 11 Intellectuele eigendom en auteursrechten
1. Alle door Voetbalschool 2FAST verstrekte stukken, zoals foto’s, film- en/of videomateriaal, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Voetbalschool 2FAST worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit. Dit zelfde geldt ook voor tijdens de uitvoering van de overeenkomst (door opdrachtgever) gemaakte beeld- en geluidsopnames.
2. Alle rechten van intellectuele eigendom, waaronder begrepen, maar niet beperkt, auteursrechten op verstrekte c.q. gemaakte foto’s, film- en/of videomateriaal e.d berusten bij Voetbalschool 2 FAST.

 

Artikel 12 Geschillen
Elk geschil voortvloeiende uit de tussen Voetbalschool 2FAST en de opdrachtgever gesloten overeenkomst, daaronder begrepen incasso van een vordering, zal uitsluitend onderworpen kunnen worden aan het oordeel van de bevoegde rechter van de Rechtbank S’ Hetogenbosch, zulks met uitzondering van die geschillen welke wettelijk tot de bevoegdheid van de Kantonrechter behoren.

 

Artikel 13 Toepasselijk recht
Op elke overeenkomst tussen Voetbalschool 2FAST en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Tilburg.